เรื่อง  การเพิ่มผลผลิตโดย
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ผังความคิด (Mind Mapping)
  สาระสำคัญ

  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
สำหรับสัตว

 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
สำหรับมนุษย์
แบบทดสอบหลังเรียน


  ขั้นตอนการถ่ายฝากตัวอ่อน

 1. คัดเลือกแม่พันธุ์(ตัวให้) ต้องสมบูรณ์แข็งแรง เร่งให้ผลิตไข่จำนวนมากๆ
 2. ฉีดน้ำเชื้อที่คัดเลือกไว้  หรือปล่อยให้สัตว์พ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์ตามธรรมชาติ
 3. เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ประมาณ 7-8 วัน ตัวอ่อนจะเคลื่อนมาอยู่ที่ผนังมดลูก แต่ยังไม่ฝังตัว ให้ทำการล้างเก็บตัวอ่อน โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Bardex Foley Catheter
 4. ตัวอ่อนที่ผ่านการประเมินจะถูกนำไปถ่ายฝากในมดลูกของแม่(ตัวรับ) โดยใช้ฮอร์โมนปรับสภาพการเป็นสัด เพื่อรับหน้าที่อุ้มท้องจนกว่าจะคลอด

  ประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อน

 1. ช่วยในการขยายพันธุ์สัตว์ได้รวดเร็วกว่าการผสมธรรมชาติ
 2. ช่วยขยายพันธุ์สัตว์ได้จำนวนมาก
 3. ช่วยลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์
 4. ช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับมนุษย์

การปฏิสนธิในหลอดแก้วและการย้ายฝากตัวอ่อนในมนุษย์
การปฏิสนธิในหลอดแก้ว (IVF : In Vitro Fertillization ) หมายถึง การปฏิสนธินอกร่างกายทีมักทำในหลอดแก้วหรือจานแก้ว ส่วนการย้ายถ่ายฝากตัวอ่อน(ET: Embryo Transfer) ของมนุษย์นั้นหมายถึง การนำตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของสตรี ซึ่งมีความสำคัญต่อสตรีที่มีบุตรยาก

 
 
ภาพแสดงการถ่ายฝากตัวอ่อน

 

  พันธุวิศวกรรม

  ในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบและพัฒนาเทคนิคใหม่ที่สามารถควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรมบางประการของสิ่งมีชีวิตอย่างได้ผล โดยการนำจีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปใส่ให้กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพื่อให้แสดงลักษณะทางพันธุกรรมที่ต้องการออกมาได้ เราเรียกกระบวนการตัดต่อจีนในสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมานี้ว่า พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรและการแพทย์ในอนาคต

  เทคนิคการทำพันธุวิศวกรรม

   เป็นการตัดต่อจีน จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง นำไปสอดใส่ หรือต่อ เข้ากับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ทำให้ DNA ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตชนิดหลังนี้ประกอบด้วย DNA จากสิ่งมีชีวิตมากกว่า 1 ชนิด จึงเรียกว่า รีคอมบิแนนต์ ดีเอ็นเอ (Recombinant DNA)

 
 
ภาพแสดง DNA ของมนุษย์

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ

   1. การแยกจีนที่ต้องการออกมา
   2. การเพิ่มจำนวนจีนที่ต้องการลงไป

ประโยชน์ของพันธุวิศวกรรม

 1. ด้านอุตสาหกรรม
 2. ด้านการเกษตร
 3. ด้านการแพทย์

  ตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

    1) เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหาร
เช่น การผลิตอาหารสำหรับมนุษย์ที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง เช่น บริษัทที่ผลิตโปรตีนจากรา  การให้แบคทีเรียบางชนิดกับวัวเพิ่มขึ้น จะทำให้วัวให้นมได้เพิ่มมากขึ้น

    2) เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
เช่น จุลินทรีย์มีส่วนช่วยกำจัดของเสีย เช่น ขยะมูลฝอย น้ำเน่าเสีย , สาหร่ายเป็นตัวเพิ่มแก๊สออกซิเจนให้แก่น้ำ

    3) แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำและยุง
เช่น การใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพพิเศษในการฆ่าลูกน้ำยุงที่เป็นพาหนะนำโรคไข้สมองอักเสบ และโรคมาลาเรีย โดยเมื่อลูกน้ำยุงกินแบคทีเรียเข้าไปก็จะตายเพราะแคที่เรียนั้นเป็นพิษต่อลูกยุงเท่านั้น

    4) เทคโนโลยีชีวภาพกับพลังงาน
เช่น ประเทศไทยได้คิดค้นเอทานอลไร้น้ำ และนำมาผลิตเป็น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างน้ำมันเบนซินกับเอทานอลไร้น้ำ

    5) พันธุวิศวกรรม-แกนสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคต่างๆที่ใช้กันมาแต่เดิม สามารถนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ สาธารณะสุข การเกษตร อุตสาหกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการสำรวจอวกาศ สิ่งสำคัญคือเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของสินค้าทางเกษตร โดยการตัดต่อ DNA

 

    6) วัสดุชีวภาพ
คือ วัสดุที่ใช้ทดแทนหรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เป็นโรคหรือถูกทำลาย หรือวัสดุที่เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะเทียม เช่น ขาปลอม ฟันปลอม

   วัสดุชีวภาพที่นำมาผลิตเป็นไหมเย็บแผล  เป็น ลำไส้ของวัวและแกะทีฆ่าเชื้อแล้ว เมื่อทิ้งไว้ให้แห้ง เพื่อลดความเจ็บปวด จึงได้มีการพัฒนาเป็นไหมละลาย ทำด้วยคอลลาเจนบริสุทธิ์หรือพอลีเอสเทอร์สังเคราะห์

 

 
 
ภาพแสดง ขาเทียม

 

 

ครูผู้สอน  ครูวีระศักด์ รังสูงเนิน    kru_veerasak@hotmail.com

ผู้จัดทำ   นรต.ศิริพงษ์ รังสูงเนิน   yo_rung@hotmail.com